Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van deze website van NBSO Frankfurt am Main stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie

NBSO Frankfurt am Main heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. NBSO Frankfurt am Main staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door NBSO Frankfurt am Main op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

NBSO Frankfurt am Main aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. NBSO Frankfurt am Main kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen.

De website van NBSO Frankfurt am Main wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NBSO Frankfurt am Main is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Privacy

Alle door de gebruiker aan NBSO Frankfurt am Main verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door NBSO Frankfurt am Main aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen van deze voorwaarden

NBSO Frankfurt am Main behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Tags: