Logistiek & Transport

De internationale concurrentiepostie van Duitsland wordt, net als in Nederland, voor een groot deel bepaald door goederenvervoer en logistiek. Dit komt omdat zowel handel als industrie een goed functionerend (effectief en efficient) transportsysteem vergen en de Duitse economie in grote mate afhankelijk is van handel en industrie. Keerzijde van deze ontwikkeling is dat de steeds toenemende handel en de industriele productie een steeds groter beslag op het bestaande transportsysteem leggen. Om de internationale concurrentiepositie te behouden investeert de Duitse Regering in de verdere uitbouw en optimalisering van de infrastructuur en in de verdere ontwikkeling van de sector transport en logistiek. Dit biedt tevens kansen voor Nederlandse bedrijven.

Marktinfo: Logistikstandort Deutschland

De omvang van de sector transport en logistiek wordt europawijd geschat op € 885 miljard. Duitsland heeft hierbij met ongeveer 23% een leidende rol. In 2010 realiseerde de logistieke sector in Duitsland een omzet van meer dan € 200 miljard en met meer dan 2,6 miljoen directe werknemers in deze sector, betreft het de grootste en snelst groeiende arbeidsmarkt in Duitsland. De groei van de Duitse economie en meer specifiek van de uitvoer van goederen en diensten wordt op 3% per jaar geprognosticeerd. Duitsland verwacht hierdoor dat tegen het jaar 2050 het volume van het goederenvervoer met ongeveer de helft zal toenemen (van 3,7 miljard ton tot 5,5 miljard ton) en dat het vrachtvervoer zal verdubbelen (van 600 miljard tkm 1.200 miljard tkm). Ook als er minder ver in de toekomst wordt gekeken (tot 2025) wordt een significante stijging van zowel het goederenvervoer als van het personenvervoer verwacht:  tot 2025 zal het personenvervoer met ongeveer 15% toenemen (gemeten tegen 2010); het vrachtvervoer zal met ongeveer 40% toenemen (gemeten tegen 2010).

Gezien het enorme belang van de transport-en logistieke sector op de totale economie, betreft het een sector die goed in de gaten gehouden moet worden. De veranderingen binnen deze sector worden getriggered door toenemende globalisering, de integratie van Europa, de demografische ontwikkeling, klimaat- en milieu-overwegingen, een progressief gebruik van moderne technologie en de toegenomen behoefte aan flexibiliteit en opleiding van de benodigde arbeidskrachten. Hierin liggen zowel de uitdagingen en kansen voor het vervoer en het vervoersbeleid. De Duitse Bundesregierung staat voor de uitdaging de leidende positie van Duitsland in het goederenvervoer verder uit te breiden. Het vervoersbeleid levert een belangrijke bijdrage aan het toekomstige concurrentievermogen van de Duitse economie en aan de kwaliteit van leven in Duitsland. Duurzaam vervoersbeleid moet mobiliteit garanderen en er tegelijk zorg voor dragen dat economische groei niet ten koste gaat van de kwaliteit van leven. Daarom is het zaak de verdere ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur en van logistieke systemen zo vorm te geven dat schade aan mens en natuur beperkt en zoveel mogelijk vermeden wordt. Met de ontwikkeling van één masterplan voor het goederenvervoer en logistiek, is de Duitse regering er voor de eerste keer in geslaagd om samen met partners uit politiek, (private) economie, wetenschap en samenleving, overkoepelende vragen met betrekking tot het goederenvervoer en de logistiek in breede maatschappelijke zin op te pakken.

Meer lezen?

Transport en Logistiek Duitsland – toekomstvisie
Transport en Logistiek Duitsland – de toekomst biedt kansen
Transport en Logistiek Duitsland – (branche-)organisaties, bedrijven, instellingen en verenigingen

 

Tags: